Лги! Тренируй память!

Лги! Тренируй память!

说谎吧!锻炼你的记性吧!

【只要说一次谎,那就意味着以后要说很多谎来圆这个谎,一不小心说错话就会被人察觉,真心觉得累啊。】